Shpallje, 02.12.2021

Shpallje, 02.12.2021

Shpallje December 02, 2021 - 14:42

Cavit C. Morina shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70767104, Prizren.

Betim Bobaj shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 71184889, Prizren.

DPSH “Sahat Kulla” shpall të pavlefshme certifikatën e numrit fiskal 600752639, Prizren.

Aida Sefcet Vujic shpall të pavlefshme diplomën e Fakultetit të Edukimit, Gjuhë dhe Letërsi Angleze, “Ukshin Hoti”, Prizren.

Enis Hajdari shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Feriz Guri dhe Vëllezërit Çaka”, Kaçanik.

Mujë Haliti shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. unik identifikues 8117084505, nr. e biznesit 80125402, nr. fiskal 600256392, si dhe certifikatën e TVSH-së, Prishtinë.

Albina Hashani shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHMLEJ “Hoxhë Kadri Prishtina”, Prishtinë.

Armend A. Sejdiu shpall të pavdekshme certifikatën e biznesit me nr. unik identifikues 810958572, Prishtinë.

“Muza Vision” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e regjistrimit të biznesit me numër 810013152, Prishtinë.

“Philipos Food Kosovo” LLC shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 71269353, Prishtinë.