Shpallje, 23.11.2021

Shpallje, 23.11.2021

Shpallje November 23, 2021 - 14:24

 

Festim Hajdari shpall të pavlefshme diplomën e gjimnazit “Skënderbeu”, Kaçanik.

Berat Gashi shpall të pavlefshme diplomën, SHMP “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Hamdi Gjymshiti shpall të pavlefshme dëftesat, SHMT “28 Nëntori”, Prishtinë.

Metihe Gashi shpall të pavlefshme dëftesën, SHF “Zenel Hajdini”, Prishtinë.

Mefail Alija shpall të pavlefshme dëftesën e viteve I dhe II, SHM “Eqrem Çabej”, Vushtrri.

Shpresa Berisha shpall të pavlefshme dëftesat, SHMT “28 Nëntori”, Prishtinë.

Krenare Aliu shpall të pavlefshme dëftesën, SHF “Nazim Gafurri”, Prishtinë.

Jeton Hajdari shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Gjin Gazulli”, Prishtinë.

Durim Pllana shpall të pavlefshme diplomën, SHMLEJ “Hoxhë Kadri Prishtina”, Prishtinë.

Festim Ademi shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Kuvendi i Lezhës”, Viti.

“Eco Med” SHPK me numër unik identifikues: 810178500 shpall të pavlefshme certifikatën deklaruese të TVSH-s me numër: 330409418, Prizren.

Blerim Susuri shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 811401215, Prizren.

DPH “S’ Cobra” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70398418, Prizren.

DPH “Shqipe” shpall të pavlefshme certifikatën fiskale me numër 600079108, Prizren.

Kada Buzuku shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Ulpiana”, Lipjan.

Givere Azemi shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Shkurte Islami shpall të pavlefshme dëftesën e klasës IV, SHM “Hivzi Sylejmani”.