Shpallje, 15.10.2021

Shpallje, 15.10.2021

Shpallje October 15, 2021 - 10:24

Ekrem Veselaj shpall mbylljen e biznesit “Leo Invest” SHPK, me numër 811550377, Suharekë.

Eleonit Bytyqi shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Skënder Luarasi”, Suharekë.

Resul Reka shpall të pavlefshme dëftesën e klasave I - V, SHF “Ndre Mjeda”, Kabash.

Jeton Avdyli shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, XII dhe diplomën, SHMP “Kuvendi i Lezhes”, Viti.

Veton Duraj shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Gjon Buzuku”, Prizren.

Bukurije Kryeziu shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër unik identifikues 810984775 dhe certifikatën fiskale me numër 600580353, Prizren.

Hajrije Hajdari shpall të pavlefshme dëftesat, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

Vehbi Pacolli shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMP “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Rrezartë Salihu shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMT “28 Nëntori”, Prishtinë.