Shpallje, 20.09.2021

Shpallje, 20.09.2021

Shpallje September 20, 2021 - 11:35

Liridon Osmani shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, XII, XIII, SHMP “Jonuz Zejnullahu”, Viti.

Sevdije Mehmeti - Topalli shpall të pavlefshme faksimilen e mjekut me numër KO - 01146 - 01-18,e lëshuar nga Oda e Mjekëve të Kosovës, Prishtinë.

Urim Terpeza shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, XII dhe diplomën, SHM “Ulpiana”, Lipjan.

Fisnik Agushi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 810008624, Lipjan.

Ismail Ismaili shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, XII, SHM “Adem Gllavica”, Lipjan.

Drilon Kryeziu shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, XII, SHM “Adem Gllavica”, Lipjan.

Flaka Hajdari shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHM “Gjergj Kastrioti – Skënderbeu”, Drenas.

Arijanit Mehmeti shpall të pavlefshme dëftesat, certifikatën e maturës dhe diplomën, SHM “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Shpetim Heta shpall të pavlefshme dëftesën, SHF “Rasim Kiçina”, Drenas.

Majlinda Gjokaj shpall të pavlefshme dëftesën, SHFMU “Halil Bajraktari”, Drenas.

Ajet Fazliu shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMT, Drenas.

Gani Ismaili shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHM “Gjin Gazulli”, Prishtinë.

Arxhenda Gashi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, XII dhe diplomën, SHM “Dr. Shaban Hashani”, Ferizaj.

Erika Spahiu shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, SHM “Dr. Shaban Hashani”, Ferizaj.

Mirjeta Kashtanjeva shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, XII, XIII dhe diplomën, SHM “Faik Konica”, Ferizaj.

Lindon Mustafa shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, XII, SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Leonë Mustafa shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, XII, SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Rilind Palushi shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Dr. Shaban Hashani”, Ferizaj.

Erblind Aliu shpall të pavlefshme certifikatën e pikëve të Maturës Shtetërore, SHM “Dr. Shaban Hashani”, Ferizaj.

DPSH "Servis për Telefona " shpall te pavlefshme certifikatën e biznesit me numër: 80218419, Prizren.

Urim Butuçi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMLE "Ymer Prizreni", Prizren.

Valentina Thaçi shpall të pavlefshme dëftesat, SHM "Gjon Buzuku", Prizren.

Bora Susuri (Nafie Susuri) shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, Xl, Xll, certifikatat dhe diplomën, SHM

Shaqir Bytyçi shpall të pavlefshme dëftesat, SHM "Gjon Buzuku", Prizren.

Besim Sakaj BI me numër unik identifikues 811041524 shpall të pavlefshme certifikatën fiskale me numër 601036107, Prizren.

Sabit Bekteshi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën SHM "Shtjefën Gjeçovi", Prishtinë.

Jakup Ymeri shpall të pavlefshme diplomën, SHMP "Nikolla Teslla", Obiliq.

Ismail Gjata shpall të pavlefshme diplomën, SHMB “Abdyl Frashëri”, Prishtinë.

Izet Saraçi shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Ali Kelmendi”, Vushtrri.