Shpallje, 04.08.2021

Shpallje, 04.08.2021

Shpallje August 04, 2021 - 15:48

Fatmir Zmajlaj shpall të pavlefshme dëftesën nëntëvjeçare, SHF “Dëshmorët e Grejkocit”, Grejkoc.

Feim Mustafa shpall të pavlefshme dëftesën nëntëvjeçare, SHF “Edit Durham”, Mushtisht.

Meriton Osmani shpall të pavlefshme dëftesën nëntëvjeçare, SHF “Edit Durham”, Mushtisht.

Xhemë Sopaj shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Vanesa Zenelaj shpall të pavlefshme dëftesën, klasat X, XI, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Jetmir Tafaj shpall të pavlefshme dëftesën nëntëvjeçare, SHF “Dëshmorët e Grejkocit”.

Vanesa Zenelaj shpall të pavlefshme dëftesën, SHF “Migjeni”, Suharekë.

Elsa Gallapeni shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Ferid Emini shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 10, 11, 12, si dhe diplomën e SHM “Kuvendi i Lezhës”, Viti.