Shpallje, 12.07.2021

Shpallje, 12.07.2021

Shpallje July 12, 2021 - 09:28

Ukshin Veseli shpall të pavlefshme diplomën e SHMLT “Arkitekt Sinani”, (Ish-“Boris Kidriq”).

Petrit Preniqi shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Hasan Tahsini”, Obiliq.

Erona Tahiri shpall të pavlefshme dëftesat e klasës X, XI të gjimnazit “Ahmet Gashi”, Prishtinë.

Autotaksi Lon Paluca shpall të pavlefshme certifikatën e numrit fiskal 600237607, Prizren.

Miris Hoti shpall të pavlefshme dëftesat e klasës X, Xl, XII dhe diplomën e SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Rita Shala shpall të pavlefshme dëftesat e klasës X, XI, gjimnazi “Loyola”, Prizren.

Shpëtim Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, SHM “7 Shtatori”, Prishtinë.

Burim Makovci shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, SHM “Ahmet GAshi”, Prishtinë.

“Kulla e Gjinajve’ shpall të pavlefshme certifikatën e TVSH-së me numër 330411637, Novobërdë.