Shpallje, 08.07.2021

Shpallje, 08.07.2021

Shpallje July 08, 2021 - 10:14

Ramush Hyseni shpall të pavlefshme certifikatën e lëshuar nga Qendra për Aftësim Profesional, nr. i protokollit 599/2017, Mitrovicë.

Blerond Hoxha shpall të pavlefshme dëftesat, diplomën dhe Testin e Maturës të SHMLT “Anton Çeta”, Skenderaj.

Fortese Limani shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, gjimnazi “Loyola”, Prizren.

Emir Shuki shpall të pavlefshme certifikatën e numrit fiskal 600075841, Prizren.

NT “Agro – Pjesë” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70352368, Prizren.

“Rubin Company” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811360099, Prizren.

Koral Kryeziu shpall të pavlefshme dëftesën, SHMGJ “Remzi Ademaj”, Prizren.

Shkelqim Morina shpall të pavlefshme diplomën për saldues, QAP, Prizren.

NPT “Venis” shpall të pavlefshme certifikatën e TVSH-së me nr. 330171033, Prishtinë.

Elsa Gashi shpall të pavlefshme dëftesat e klasës X, XI të SHMGJ “Ahmet Gashi”, Prishtinë.

Arbnora Morina shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Hasan Tasini”, Obiliq.

Xhemile Aliu shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Vllazërimi”, Prishtinë.