Shpallje 07.08.2020

Shpallje 07.08.2020

Shpallje August 07, 2020 - 16:49

Xhavit Bajrami shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit 70102001, Prizren.

DPT “Vali” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit 810611419, Prizren.

Vanesa Hoti shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

“Ipsun” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën deklaruese, TVSH-ja numër 330350413,
Prizren.

Shpat Maloku shpall të pavlefshme dëftesën e klasës XI, SHM “Ahmet Gashi”, Prishtinë.

Nazim Tasholli shpall të humbur certifikatën e TVSH-së, biznesi “Welle Com” NTP,
Lipjan. 

Ljumniije Zeqiri shpall të humbur diplomën dhe dëftesat e vitit I, II, III, IV të SHMGJ
“Ulpiana”, Lipjan. 

Blerim Shala shpall të humbur diplomën dhe dëftesat e klasës X, XI, XII, XIII të SHMP
“Adem Gllavica”, Lipjan. 

Albanë Haziraj shpall të pavlefshme diplomën e SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

Ky është artikull i sponsorizuar.