Infektuar: 10247
Shëruar: 5944
Vdekur: 327
NPK “Ekologjia” SHA - Konkurs, 13.07.2020

NPK “Ekologjia” SHA - Konkurs, 13.07.2020

Shpallje July 13, 2020 - 10:14
Ndërmarrja publike komunale “Ekologjia” SHA, duke u bazuar në Ligjin nr. 04/l-111 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/l-087 për Ndërmarrjet Publike, Neni 21 dhe Neni 24 i Ligjit nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, Neni 28 i Statutit i ndërmarrjes komunale “Ekologjia” SHA në përputhje me Nenin 7 dhe 8 të Ligjit nr. 03/L-212 të Punës, drejtori ekzekutiv i kompanisë, më 13.07.2020, shpall:
Image
Image
Image