Infektuar: 10795
Shëruar: 6411
Vdekur: 365
Komuna Prishtinë - Drejtoria e Arsimit shpall konkurs, 03.07.2020

Komuna Prishtinë - Drejtoria e Arsimit shpall konkurs, 03.07.2020

Shpallje July 03, 2020 - 11:42
Në bazë të Nenit 8, paragrafit 1 dhe 2 të Ligjit të Punës, nr. 03/L-212 (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, nr. 90/2010), Nenit 5, pikës C të Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës, nr. 03/L-068, Nenit 4 dhe 5 të Udhëzimit Administrativ nr. 07/2017, për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik:

 

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image