Ngrihet aktakuzë ndaj pesë personave për blerje dhe posedim të narkotikëve

Ngrihet aktakuzë ndaj pesë personave për blerje dhe posedim të narkotikëve

Kronika November 30, 2021 - 17:19

Gjykata Themelore në Prishtinë ka shpallur aktgjykimin kundër pesë të të akuzuarve për veprën penale Blerje, posedim, shpërndarje dhe shitje të paautorizuar të narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotropike ndërsa i akuzuari T.S edhe për veprën penale Mbjatja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve.

Sipas njoftimit të kësaj Gjykate thuhet se i akuzuari T.S është shpallur fajtor dhe është dënuar me burgim në kohëzgjatje prej gjashtë vite, i cili dënim do të ekzekutohet në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi dhe dënim me gjobë në shumë prej 3000 €uro, ndërsa koha e kaluar në masën e paraburgimit nga data 12.12.2020 e tutje do ti llogaritet në dënimin e shqiptuar me burgim.

“I akuzuari A.B është shpallur fajtor dhe është dënuar me burgim unik me burgim në kohëzgjatje prej pesë vite e gjashtë muaj, i cili dënim do të ekzekutohet në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi dhe dënim me gjobë në shumë prej 2500 €uro, ndërsa koha e kaluar në masën e paraburgimit nga data 12.12.2020 e tutje do ti llogaritet në dënimin e shqiptuar me burgim”.

“I akuzuari S.R është shpallur fajtor dhe është dënuar me burgim unik me burgim në kohëzgjatje prej pesë vite, i cili dënim do të ekzekutohet në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi dhe dënim me gjobë në shumë prej 2000 €uro, ndërsa koha e kaluar në masën e paraburgimit nga data 12.12.2020 e tutje do ti llogaritet në dënimin e shqiptuar me burgim”.

“I akuzuari F.R është shpallur fajtor dhe është dënuar me burgim në kohëzgjatje prej tri vite, i cili dënim do të ekzekutohet në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi dhe dënim me gjobë në shumë prej 1500 €uro, ndërsa koha e kaluar në masën e paraburgimit nga data 12.12.2020 e tutje do ti llogaritet në dënimin e shqiptuar me burgim”.

“I akuzuari A.RR është shpallur fajtor dhe është dënuar me burgim në kohëzgjatje prej pesë vite, i cili dënim do të ekzekutohet në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi dhe dënim me gjobë në shumë prej 3000 €uro, ndërsa koha e kaluar në masën e paraburgimit nga data 12.12.2020 e tutje do ti llogaritet në dënimin e shqiptuar me burgim”.

Nga kjo gjykatë kanë bërë të ditur se konfiskohen përgjithmonë sendet e luajtshme, si mjete që kanë mundësuar kryerjen e veprës penale dhe sendet që i nënshtrohen automatikisht konfiskimit të cilat janë sekuestruar përkohësisht me vendimin e Gjykatës.

Kundër këtij aktvendimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit të Kosovës, përmes kësaj gjykate. /Zëri