Infektuar: 4931
Shëruar: 2267
Vdekur: 102

Komuna e Lipjanit shpall tender në vlerë prej 23 mijë eurosh për dekorimin e qytetit për Vitin e Ri

Ekonomia October 22, 2019 - 13:37
Detajet

Komuna e Lipjanit tashmë ka filluar përgatitjet për festat e fundvitit. Për dekorimin e qytetit për fundvit, komuna që udhëhiqet nga Imri Ahmeti ka planifikuar të shpenzojë rreth 22 mijë euro nga buxheti, raporton Express.

Në njoftimin për kontratë që ka publikuar Komuna e Lipjanit në faqen zyrtare të Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik, është bërë e ditur se kohëzgjatja e kontratës do të jetë 35 ditë nga data e dhënies.

“Ky projekt është për dekorimin e qytetit për festat e fundvitit, kontrata për këtë projekt duhet te jetë gati nga fillimi i muajit dhjetor, dhe e kemi parë të arsyeshme që ta procedojmë këtë projekt me afat të shkurtuar për arsye te kohës apo edhe ndonjë ankese që do të mund të ketë pas vlersimit”, thuhet në njoftimin e publikuar në KRPP.

Kompanitë e interesuara për ta bërë dekorimin e Lipjanit për festat e fundvitit kanë afat që t’i dorëzojnë ofertat e tyre deri më 4 nëntor të këtij viti, në ora 11:00.

Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092ne adresën e specifikuar ne Nenin I te këtij Njoftimi për kontratë”, thuhet tutje në njoftim.

Ndryshe, ky qytet vitin e kaluar nuk ishte dekoruar fare.