Infektuar: 1110
Shëruar: 843
Vdekur: 30
Veturat e Policisë presin për riparim që nga viti 2016

Veturat e Policisë presin për riparim që nga viti 2016

Ekonomia May 15, 2019 - 07:58
Lexoni detajet
Image

Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) ka gjetur shumë shkelje gjatë auditimit të pasqyrave financiare për vitin 2018 te Ministria e Punëve të Brendshme. Sipas raportit të ZKA-së, Policia e Kosovës vazhdon të ketë vonesa të stërzgjatura në riparimin e automjeteve dhe një numër i tyre ishin në pritje për riparim që nga viti 2016. Numri i automjeteve, të cilat presin për riparim janë: 16 automjete nga viti 2016, 35 automjete nga viti 2017 dhe 45 të vitit 2018, shkruan sot Gazeta "Zëri". 

Shkelje të shuma ka gjetur Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) gjatë auditimit të pasqyrave financiare për vitin 2018 te Ministria e Punëve të Brendshme (MPB).

LEXO EDHE: Drejtësia qe një dekadë po i ikën vetingut

Sipas raportit të ZKA-së, Policia e Kosovës vazhdon të ketë vonesa të stërzgjatura në riparimin e automjeteve dhe një numër i tyre ishin në pritje për riparim që nga viti 2016, shkruan më tutje Gazeta "Zëri". 

Numri i automjeteve, të cilat presin për riparim janë: 16 automjete nga viti 2016, 35 automjete nga viti 2017 dhe 45 të vitit 2018.

“Arsyet e pritjes kaq të gjatë për riparim të automjeteve sipas zyrtarëve të flotës janë: mungesa për një kohë të gjatë e kontratave për furnizim. Shumica e automjeteve në pritje janë të prodhuesit ‘Volkswagen’ dhe PK-ja nuk ka pasur kontratë për furnizim që nga 19.09.2015, pavarësisht se një kontratë ishte lidhur më 15.03.2017 dhe pas kërkesave nga personeli i flotës për furnizim me pjesë ata nuk kishin marrë furnizimet, të cilat do t’i bënin funksionale këto automjete, vjetërsia e automjeteve, numri i vogël i stafit etj. Dobësitë në menaxhimin e flotës së automjeteve reduktojnë kapacitetin operativ të PK-së për t’i ushtruar pa pengesë aktivitetet e përditshme”, thuhet në raportin e Zyrës Kombëtare të Auditimit.

Avancat e hapura të MPB-së

Më tutje në raportin e ZKA-së thuhet se avancat e hapura nga vitet e kaluara duhet të mbyllen më së largu deri në fund të periudhës së parë të vitit pasues. MPB-aj kishte paraqitur në PFV avanca të hapura në vlerë prej 68,929.61 €, prej të cilave 33,948.61 € kishin të bënin me avanca të bartura që nga vitit 2010.

Sipas zyrtarëve të MPB-së dhe të PK-së, këto avanca figurojnë si të hapura në MF, por entiteti akoma nuk ka arritur t’i identifikojë se për cilat avanca bëhet fjalë dhe sipas të dhënave të MPB-së, të gjitha avancat figurojnë të mbyllura. Nga dëshmitë e siguruara PK-ja dhe MPB-ja kanë kërkuar disa herë nga Ministria e Financave informata për vlerën prej 33,949 €, e cila sipas zyrtarëve të MPB-së ato do të duhej të figuronin si të mbyllura, por ende nuk kanë arritur që me MF-në ta zgjidhin këtë problem.

“Mosmbyllja e avancave të hapura rrit rrezikun që mjetet e shpenzuara të mos jenë përdorur për qëllimin e paraparë. Drejtori i përgjithshëm i PK-së duhet të marrë të gjitha masat që në bashkëpunim me Ministrinë e Financave ta sqarojë çështjen e avancave të hapura, të trashëguara nga vitet e mëparshme dhe të sigurojë se problemi i tillë nuk do të shfaqet në të ardhmen”, thuhet në raportin e ZKA-së.

Ushtrimi i pozitave të punës në mospërputhje me gradat e fituara

UA Nr. 04/2017 për Rregullimin e Marrëdhënies së Punës në PK, i cili ka qenë në fuqi për vitin 2018, parasheh që me rastin e sistemimit të punonjësve ose të caktimit në pozita të lira të punës duhet të përfillen kushtet dhe kriteret që parashihen për ato pozita, duke përfshirë kualifikimin, gradën, përvojën etj.

Derisa sipas sistemit të pagave të PK-së, koeficienti i pagës bazë për stafin policor përcaktohet në varësi të gradës dhe jo në bazë të pozitës së punës.

Ne kemi vërejtur se në PK vazhdojnë të ushtrohen pozita të punës nga zyrtarë policorë që nuk posedojnë gradën adekuate, të cilën e kërkon pozita e ushtruar dhe vazhdojnë të kompensohen në bazë të pozitës.

Kjo është në mospërputhje me sistemin e pagave të PK-së. Sipas të dhënave të raportuara nga Njësia e Personelit të PK-së për vitin 2018 numri i zyrtarëve policorë që ushtrojnë pozita në mospërputhje me gradën e arritur ishte 343. Prej tyre 191 zyrtarë ushtronin nga një gradë më të lartë, 16 të tjerë nga dy deri në tri grada më të larta dhe pjesa tjetër ushtronte pozita që kërkojnë grada më të ulëta. Lidhur me këtë çështje ne kemi rekomanduar edhe në vitet paraprake.

Pavarësisht kësaj, gjatë vitit 2018 ka vazhduar praktika e njëjtë. Nuk kemi marrë ndonjë sqarim të vlefshëm në lidhje me arsyet/shkaqet për moszbatimin e rekomandimit tonë në lidhje me ketë çështje.

“Ushtrimi i gradave jo në pajtim me UA-në dhe kompensimi sipas pozitave është në mospërputhje me sistemin e pagave dhe rrit rrezikun që pozitat të menaxhohen nga persona që nuk i plotësojnë kriteret e nevojshme. Kjo ndikon në rritje të shpenzimeve dhe dëmtim të buxhetit. Ministri dhe drejtori i përgjithshëm i PK-së duhet të sigurojnë se sistemimi i stafit policor në pozita të lira bëhet pas plotësimit të kritereve ose rekrutimit të rregullt brenda PK dhe kompensimi i të punësuarve të bëhet në përputhje me gradat dhe sistemin aktual të aprovuar të pagave”, thuhet në raportin e ZKA-së.

Ministria e Drejtësisë bën pagesa të disa faturave në një urdhërpagesë

Po ashtu shkelje të shumta janë evidentuar edhe në pasqyrat financiare të Ministrisë së Drejtësisë për vitin 2018. Sipas raportit të Auditorit, Sistemi i Pagesave (SIMFK) kërkon që në çdo urdhërpagesë të shënohet numri i faturës. Po ashtu sistemi është i dizajnuar që vetëm një faturë të evidentohet në një urdhërpagesë.

Nga 81 pagesa të testuara, ne kemi identifikuar tri raste ku me një urdhërpagesë ishin paguar deri në 12 fatura. Kjo ka ndodhur në kuadër të SHKK-së, me arsyetimin se kanë shumë punë dhe kjo për ta thjeshtuar procesin e pagesave.

“Pagesa e më shumë faturave me një urdhërpagesë nuk është praktikë e mirë dhe për më tepër e rrit rrezikun që fatura të paguhet dy herë, pasi në sistem të thesarit nuk ka mundësi të verifikohet se cilat fatura janë paguar më shumë se një herë. Ministri për të eliminuar mundësinë e pagesës së dyfishtë të faturave duhet të forcojë disiplinën financiare të personave përgjegjës dhe të sigurojë se me një urdhërpagesë të paguhet vetëm një faturë, në mënyrë që të ketë kontroll të plotë dhe informata të sakta mbi pagesën e faturave”, thuhet në raport.

Mangësi në procesimin e pagesave

Po ashtu te Ministria e Drejtësisë ZKA-ja ka gjetur mangësi edhe në procesimin e pagave. Rregulla financiare Nr.01/2013 përcakton që fillimisht duhet të bëhet kërkesa për blerje, zotimi i mjeteve, procedohet urdhërblerja, pastaj të pranohet malli ose shërbimi dhe pas pranimit të faturës të ekzekutohet pagesa.

“Ne kemi identifikuar se në 19 pagesa, me vlerë të përbashkët 321,054€, për të cilat në fillim ishte pranuar fatura, pastaj ishte bërë zotimi i mjeteve dhe urdhërblerja. Sipas deklarimeve të zyrtarëve të SHKK-së, kjo ka ndodhur për shkak se gjatë vitit 2018 ishin përballur me vështirësi të alokimit të mjeteve me kohë dhe me probleme në sistemin e thesarit për t’i realizuar pagesat. Mosndjekja e procedurave të duhura të kontrollit gjatë kryerjes së pagesave është shmangie nga kërkesat ligjore dhe mund të rezultojë me pagesa potencialisht të parregullta. Ministri duhet të sigurojë funksionimin efikas të mekanizmave dhe të kontrolleve financiare, me qëllim që të respektohen hapat e përcaktuar me rregullat në fuqi sa i përket realizimit të pagesave”, thuhet më tutje në raportin e ZKA-së

Vonesa në kryerjen e obligimeve të papaguara

Po ashtu sipas Rregullës Financiare Nr.01/2013 Shpenzimi i Parave Publike (Neni 37, paragrafi 1), të gjitha faturat që i pranon organizata buxhetore duhet të paguhen brenda 30 ditëve nëse nuk është paraparë ndryshe me kontratë. Nga lista e obligimeve të shpalosura në PFV-të e vitit 2018 ne kemi testuar 18 mostra dhe nga testimi ka rezultuar se 14 fatura me vlerë të përbashkët 187,054 € nuk ishin paguar brenda afatit të paraparë ligjor.

Po ashtu nga testimi i 81 pagesave për mallra e shërbime të kryera përgjatë vitit, ne kemi vërejtur se në SHKK 19 fatura me vlerë të përbashkët prej 308,922 € janë paguar pas afatit të paraparë ligjor prej 30 ditësh.

Vonesat kryesisht janë prej 30 deri në 60 ditë përtej afatit të paraparë ligjor. Kjo çështje është përsëritur nga vitet paraprake dhe ka ndodhur për shkaqe të ndryshme, duke përfshirë mungesën e mjeteve sidomos te SHKK-ja, e cila në vazhdimësi edhe viteve të kaluara kishte pasur mungesë të mjeteve e vështirësi tjera në realizimin e pagesave brenda afatit ligjor.

“Shkak tjetër që ndikon në vonesën e pagesës së faturave në muajt e parë të vitit është vonesa me alokimin e buxhetit. Moskryerja e obligimeve sipas afateve të parapara me Rregulloren e Thesarit rrit rrezikun që borxhet të rriten, si dhe mundësinë e padive gjyqësore ndaj Ministrisë. Kjo mund të shkaktojë edhe çrregullime tjera buxhetore gjatë vitit. Rekomandimi B4 ministri duhet të sigurojë se të gjitha aktivitetet operative të Ministrisë janë të buxhetuara dhe të forcojë disiplinën financiare që të gjitha obligimet e konfirmuara të kryhen brenda afateve të përcaktuara ligjore”, thuhet më tutje në raportin e Zyrës Kombëtare të Auditorit për Ministrinë e Drejtësisë për vitin 2018.

Ministria e Zhvillimit Rajonal nuk i protokollon faturat

Shkelje Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur edhe për Ministrinë e Zhvillimit Rajonal për vitin 2018. Sipas Auditorit, duke u bazuar në Nenin 24 të Rregullës Financiare 01/2013, Shpenzimi i Parave Publike, kërkohet që fatura e cila pranohet duhet të protokollohet dhe të evidentohet në librin e faturave. Njëkohësisht, sipas Nenit 5 të Rregullës Financiare Nr. 02/2013/MF për Raportimin e Obligimeve të Papaguara, të gjitha organizatat buxhetore janë të obliguara të raportojnë obligimet e papaguara përmes raporteve mujore në Ministrinë e Financave.

“Nga gjithsej 36 pagesa të testuara nga mallrat dhe shërbimet, si dhe investimet kapitale në vlerë 1,550,914 € kemi vërejtur se faturat nuk janë protokolluar dhe as nuk është shënuar numri rendor i protokollit. Pranimi i faturave nga Ministria bëhej duke shënuar datën e pranimit dhe nënshkrimin nga zyrtari i arkivit. Në tri raste faturat nuk ishin raportuar në MF si obligime të papaguara të muajit paraprak. Ministria kishte raportuar obligimet e saj të papaguara vetëm në muajin janar dhe jo në muajt pasues. Këto mangësi kishin ndodhur për shkak se zyrtarët përgjegjës nuk kishin informacionin e duhur mbi procedurat për pranimin e faturave, si dhe të kërkesave për raportim të obligimeve, të përcaktuara me rregulla të Thesarit”, thuhet në raport.

Aty më tutje thuhet se mosprotokollimi i faturave me rastin e pranimit rrit rrezikun që faturat të mos evidentohen me rregull dhe të shkaktohen vonesa në pagesën e tyre. Ndërsa mosraportimi i obligimeve të papaguara ndikon në pasqyrimin jo të saktë të obligimeve të Ministrisë.

“Ministri të sigurojë se janë ndërmarrë veprimet e nevojshme lidhur me informimin ose trajnimin e stafit sa i përket rregullave të Thesarit dhe të sigurojë zbatimin e një procesi të rregullt të evidentimit të faturave dhe të raportimit të rregullt të obligimeve të papaguara”, rekomandon Auditori.

Dobësitë në kontrollet menaxheriale

Si pasojë e mosfunksionalizimit të tërësishëm të strukturës organizative duke qenë ministri rishtazi e themeluar, një numër i pozitave, duke përfshirë edhe ato menaxheriale, nuk kishin arritur të plotësohen. Rrjedhimisht, në raste të caktuara kishte pasur sfida në ndarjen e detyrave, pasi të njëjtëve zyrtarë u ishte ngarkuar më shumë se një detyrë. Mungesa e kontrolleve të duhura kishte bërë që të ketë mangësi gjatë procesit të vlerësimit të projekteve kapitale dhe të realizimit të pagesave në fundvit.

Sipas Auditorit, mosfamiljarizimi me legjislacionin në fuqi nga zyrtarët financiarë kishte bërë që të ketë mangësi në menaxhimin e pasurive dhe të obligimeve të papaguara, duke rezultuar me theksim të çështjes në raportin e auditimit.

Ministria ka regjistrin e rreziqeve, por mungon identifikimi i rreziqeve në nivel të departamenteve dhe marrja e masave për menaxhimin e tyre e raportimin te Zyrtari Kryesor Administrativ.

“Mekanizmi i dobët i llogaridhënies dhe raportimi financiar i cilësisë jo të mirë reduktojnë efektivitetin e menaxhimit financiar. Kjo rezulton me dobësi në procesin e buxhetit dhe e zvogëlon aftësinë e menaxhmentit për të reaguar ndaj sfidave financiare me kohë, duke rritur rrezikun për shpenzime të parregullta. Ministri të sigurojë se është kryer një rishikim për të përcaktuar formën e raportimit financiar dhe operativ te menaxhmenti i lartë dhe ecuritë buxhetore, duke përfshirë edhe shpenzimet si subjekt i raportimeve dhe rishikimeve të rregullta nga menaxhmenti. Gjithashtu identifikimi i rreziqeve të bëhet në nivel të departamenteve dhe të merren masa për menaxhimin e tyre, duke përfshirë raportimin/rishikimin e regjistrit në baza të rregullta (tremujore) për të përcaktuar nëse janë marrë veprime, ashtu siç është planifikuar”, thuhet në raport.

Plot shkelje edhe në Komunën e Skenderajt

Plot shkelje ka gjetur zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) gjatë auditimit të pasqyrave financiare për vitin 2018 te Komuna e Skenderajt, por edhe te komuna tjera të Kosovës. Në dosjen dhe njoftimin për kontratën kornizë “Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve për K.K, DKA, QKMF dhe QPS në Komunën e Skenderajt” autoriteti kontraktues ka vendosur kriteret që duhet plotësuar për të mundësuar shpërblimin me kontratë.

“Ne identifikuam se nga kriteret e kërkuara OE-së fituese i mungonte certifikata e TVSH-së, kopjet e kontratave të marrëdhënies së punës për dy mekanikë dhe deklarata me shkrim e OE-së për vendndodhjen e objektit të servisimit. Pavarësisht tyre, komisioni i vlerësimit i ka anashkaluar këto kritere dhe e ka rekomanduar menaxherin e prokurimit që OE-së t’i jepet kontrata”, thuhet në raportin e ZKA-së.

Aty më tutje thuhet se mospërfillja e kritereve të vendosura gjatë përzgjedhjes së ofertave rrezikon që të përzgjidhet oferta më e mirë për komunën, njëherësh mund të shfaqen probleme edhe te realizimi i kontratave/ekzekutimi i pagesave.

Tejkalimi i pagesave nga kontratat

Neni 22 i LPP-së përcakton se vlera e kontratave publike kornizë nuk mund të jetë më e lartë se plus/minus 30% e vlerës totale indikative të saj. Për kontratën publike kornizë “Mirëmbajta dhe vendosja e kamerave në shkolla dhe në Komunën e Skenderajt”, ka tejkalim për 19,492€. Vlera e parashikuar e kontratës për tre vjet ishte 20,000€, përderisa vlera e pagesave/urdhërblerjeve në këto tre vjet është 45,492€; dhe për kontratën publike njëvjeçare për “Furnizim me thëngjill të terur për të gjitha shkollat, shërbimin e zjarrfikësve dhe Shtëpinë e Kulturës për komunën e Skenderajt” tejkalimi mbi vlerën e lejuar ishte për 15,853€.

Vlera e kontratës ishte 70,620€, përderisa vlera e pagesave /urdhërblerjeve në këtë periudhë ishte 86,473€.

“Këto tejkalime kanë ndodhur si shkak i kontrolleve joefektive dhe komunikimit të dobët mes njësive kërkuese, menaxherit të projektit dhe të Drejtorisë për Ekonomi, Financa dhe Zhvillim. Tejkalimi i vlerës së lejuar përtej kontratës, përveç anashkalimit të rregullave të prokurimit ndikon edhe në absorbimin e fondeve të destinuara për qëllime tjera dhe mund të rezultojë edhe me mungesë të buxhetit për realizimin e projekteve ose shërbimeve të tjera të parapara me plan. Kryetari duhet t’i forcojë kontrollet për të siguruar se para përgatitjes së projekteve bëhen analiza të mjaftueshme lidhur me nevojat për furnizimet/punët e kontraktuara. Në këtë mënyrë do të përmirësohet menaxhimi i kontratave dhe do të shmangen rastet e tejkalimit mbi normën e lejuar +/-30%”, thuhet më tutje në raportin e ZKA-së.

Mangësi në menaxhimin e kontratave

Më tutje në raportin e ZKA-së thuhet se në tri raste/pagesa janë vërejtur se mungojnë raportet e menaxherëve të kontratës ose të komisioneve për pranimin e mallrave si te pagesa për “Furnizim me mallra dhe shërbime” për nevojën e DKRS-së në vlerë prej 4,198€, te pagesa për “Furnizim me material zyrtar” në vlerë prej 544€; dhe te pagesa për “Furnizim me gjëra ushqimore, pije dhe material higjeniko-sanitar” në vlerë prej 1,938€; dhe në pagesën me vlerë prej 8,560€, për kontratën “Furnizim me kartela shëndetësore dhe kaseta për vendosjen e kartelave shëndetësore për QKMF-në Skenderaj” Auditori ka identifikuar që komisioni i cili ka bërë vlerësimin e tenderit ka bërë edhe pranimin e furnizimeve me kartela, që është në kundërshtim me parimet e ndarjes së detyrave.

“Shkaku për gjendjen aktuale është se për rastet e furnizimeve rutinë dhe të shpeshta Komuna nuk ka praktikuar pranimet nga ana e komisioneve ose e menaxherëve të kontratës, përderisa rasti i dytë si shkak ka mosinformimin e duhur të zyrtarëve për kërkesat ligjore. Mungesa e raporteve nga komisionet përkatëse rrit rrezikun e pagesave të parregullta dhe monitorimin e dobët të kontratës. Ndarja joadekuate e detyrave rrit rrezikun e kualitetit dhe përmbushjen/realizimin e kontratës”, thuhet më tutje në raport.

Vonesë në realizimin e projektit kapital

Kontrata për “Ndërtimin e rrethojës në QKMF” në vlerë prej 69,700€, e datës 08.08.2016, është paraparë të përfundojë për 90 ditë pune. Gjatë testimit të pagesës për këtë projekt në vitin 2018 ne kemi vërejtur vonesa në realizimin e këtij projekti pasi sipas ditarit punët kanë përfunduar më datë 09.11.2017, me një vonesë prej 229 ditë. Shkaku për vonesë kanë qenë pengesat e dala gjatë ekzekutimit të punëve në terren, mbetjet/themelet e objektit të vjetër, megjithëse për këtë kishte projekt ekzekutiv.

“Mosidentifikimi i pengesave me kohë ka ndikuar në vonesat në realizimin e projektit kapital sipas planit dinamik. Këto vonesa ndikojnë në mosarritjen e objektivave në realizimin e projekteve kapitale. Kryetari duhet të sigurojë një shqyrtim detal të arsyeve që kanë shkaktuar vonesat në realizimin e projekteve dhe t’i ndërmarrë masat e nevojshme në mënyrë që ato të përfundohen brenda afateve të arsyeshme kohore, duke shmangur bartjen e tyre në periudhat e ardhshme”, thuhet në raportin e Zyrës Kombëtare të Auditimit

Komuna e Rahovecit ndryshoi pozicionet e paramasës së kontraktuar

Po ashtu shkelje Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur edhe në ndërtimin e rrugës Brestoc – Hoqë e Madhe dhe në ndërtimin e rrugëve në Hoqë të Vogël, Brestoc, Krushë të Madhe dhe Fortesë të komunës së Rahovecit.

Sipas Nenit 25 pika 1 përcakton “paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e paramasës dhe të parallogarisë për çdo artikull, në dy (2) raste Komuna kishte ekzekutuar pagesën për pozicionet të cilat ishin tejkaluar krahas paramasës së kontraktuar. Pra organi mbikëqyrës përkatësisht menaxheri i kontratës nuk kishte respektuar paramasën dhe parallogarinë si aneks i kontratës bazë.

Planifikimi joadekuat i projekteve, përkatësisht mungesa e hartimit të projekteve ekzekutive para inicimit të procedurave të prokurimit ka shtyrë që të ndryshohen pozicionet brenda paramasës së kontraktuar.

“Tejkalimi i pozicioneve të përcaktuara në marrëveshje kontraktuale përbën shkelje të kontratës dhe si e tillë rrit rrezikun që operatori të mos kryejë punët sipas standardeve dhe cilësisë së përcaktuar sipas kontratës fillestare. Paramasat jokorrekte sjellin shpenzime shtesë dhe vonesa në realizim. Kryetari duhet të sigurojë se njësitë kërkuese vlerësojnë në mënyrë të drejtë kërkesat, duhet të sigurohet që fillimisht të mos lejojë inicimin e asnjë procedure të prokurimit në mungesë të një projekti ekzekutiv, si dhe duhet të shtojë kujdes në përcaktimin e pozicioneve ku gabimet e tilla të mos përsëriten”, thuhet në raportin e Auditorit për këtë Komunë.

Nënshkrimi i kontratave pa zotim të mjaftueshëm të mjeteve

Po ashtu te Komuna e Rahovecit ZKA-ja ka gjetur shkelje edhe në rastet kur është bërë nënshkrimi i kontratës pa zotim të mjeteve.

Sipas Rregullës Financiare Nr.: 01/2013 për Shpenzimin e Parasë Publike “asnjë kontratë publike nuk duhet të nënshkruhet pa zotim të mjeteve” gjithashtu “organizata buxhetore nuk ndërmerr asnjë obligim gjatë vitit aktual fiskal në një shumë që i tejkalon fondet e ndara”.

Gjatë testimit të procedurave të prokurimit kemi vërejtur se në një rast kontrata është nënshkruar pa zotim të mjaftueshëm të fondeve.

Vlera totale e kontratës së nënshkruara ishte 16,480€, derisa zotimi i mjeteve ishte vetëm 15,000€. Gjithashtu nga testimi i pagesave për qëllime të pajtueshmërisë në 49 raste Komuna kishte pranuar faturën së bashku me dokumentacionin mbështetës para datës së kërkesës për zotim të mjeteve, shuma e këtyre pagesave është: 2,692,026€. Kjo dukuri rezulton nga planifikimi jo i duhur i buxhetit, inicimi i procedurave të prokurimit dhe nënshkrimi i kontratave në mungesë të disponueshmërisë së mjaftueshme financiare dhe zotimit të mjeteve.

“Hyrja në obligime pa fonde të zotuara rrit rrezikun që projektet të mos financohen në tërësi dhe të rezultojë me dështim të kryerjes së tyre. Gjithashtu rritet niveli i rrezikut se mund të krijohen shpenzime të interesave, të gjobave për shkak të vonesave për pagesa. Kryetari të sigurojë që zyra e prokurimit të ketë kontrolle të shtuara që para nënshkrimit të kontratave të bëhet zotimi i mjeteve”, thuhet më tutje në raport.

Mangësi në procesin e pagesave

Komuna e Rahovecit në prill të vitit 2018 ka lidhur marrëveshje të bashkëfinancimit në vlerë prej 109,315€ (participim i Komunës në vlerë 99,815€, ndërsa ‘Caritas Kosova’ me 9,500€) me mundësi vazhdimit edhe për një vit për projektin “Përkujdesja sociale, shëndetësore, shtëpiake dhe ambulatore në Rahovec ‘Home Care 2018’”.

Duke u bazuar në këtë marrëveshje përkatësisht në Nenin 5, pika 1.3 përcaktohet se; përzgjedhja e stafit të ri profesional i cili do të angazhohet në këto aktivitete do të bëhet në bashkëpunim në mes të palëve dhe do të jetë në harmoni me procedurat ligjore.

Sipas marrëveshjes pika 2.1 me qëllim të zbatimit të marrëveshjes, Komuna merr përgjegjësi të monitorojë zbatimin e projektit (marrëveshjes) dhe pika 2.3 të kontrollojë në mënyrë të vazhdueshme stafin implementues e të sigurojë monitorimin e zbatimit të projektit. Në dy (2) raste pagesa për shërbime kontraktuese në vlerë 20,000 € Komuna kishte ekzekutuar pagesë për të cilat nuk na janë ofruar dëshmi se janë bashkërenditur aktivitetet sipas marrëveshjes duke filluar nga përzgjedhja e stafit e deri te raportimi i detajuar i aktiviteteve dhe i përmbushjes së qëllimit të projektit.

“Mungesa e emërimit të një zyrtari përgjegjës për implementimin e marrëveshjes, si dhe neglizhenca e zyrtarëve përgjegjës për ekzekutimin e pagesave me kompletimin e dokumentacionit relevant ishte shkaku kryesor i mungesës së dëshmive të nevojshme në lëndët përkatëse. Mosrespektimi i obligimeve duke u bazuar në marrëveshje rezulton me kontrolle të dobëta dhe rritet rreziku që Komuna të pagujë shërbime të cilat nuk janë përfituar ose janë pranuar nga qytetarët, ose edhe vlerë të dobët për paranë e dhënë. Kryetari duhet të sigurojë se ndërmerren masa në mbikëqyrjen e marrëveshjeve me bashkëfinancim, duke përfshirë kërkesat të qarta të raportimit gjatë implementimit dhe të monitorimit të projektit në pajtim me kërkesat e marrëveshjeve, si dhe të rregullave për shpenzimin e parasë publike”, thuhet në raportin e ZKA-së për Komunën e Rahovecit.

Komuna e Obiliqit nuk i planifikon si duhet projektet

Po ashtu Zyra Kombëtare e Auditimit shkelje ka gjetur edhe në Komunën e Obiliqit për vitin 2018. Sipas kontratës, për projektin “Rregullimi i rrugëve me kubëza- ‘Murat Krasniqi’; ‘Presheva’; ‘Naser Kastrati’; ‘Kongresi i Manastirit’; ‘11 Qershori’” ishin paraparë që të shtohen me kubëza pesë (5) rrugë, në vlerë 85,635€.

Gjatë ekzekutimit të saj për tri (3) rrugë banorët nuk kishin lejuar kryerjen e punimeve pasi në projekt nuk ishte paraparë realizimi i kanalizimit fekal. Komuna me pëlqimin e OE-së kishte bërë ndërprerjen e kontratës dhe kontrata ishte realizuar vetëm për dy (2) rrugë. Shkak i kësaj ishte ekzistimi i kanalizimit të vjetër, por i cili nuk i përmbushte nevojat e qytetarëve.

Në rastin tjetër kontrata “Rregullimi i kanalizimit fekal pjesa e parë” në vlerë 55,366€ ishte paraparë rregullimi i kanalizimit për 11 vende, mirëpo në dy (2) prej tyre nuk ishte realizuar për shkak të problemeve pronësore dhe se banorët kanë kërkuar që ujërat atmosferike të futen në gypa.

“Nënshkrimi i kontratave pa planifikim të duhur dhe pa zgjidhur çështjet pronësore shkakton barrë për buxhetin e vitit vijues e mbi të gjitha dëmton perceptimin e qytetarëve ndaj Komunës. Kryetari të sigurojë se para fillimit të procedurave të janë planifikuar projektet në tërësi, të zgjidhen të gjitha çështjet pronësore, në mënyrë që të mos ketë ngecje të projekteve dhe të parealizuara”, thuhet në raport.