Sot seanca për rastin ku UP-ja kërkon kthimin e pronës, në të cilën gjendet Kisha Ortodokse serbe

Sot seanca për rastin ku UP-ja kërkon kthimin e pronës, në të cilën gjendet Kisha Ortodokse serbe

Aktuale November 24, 2021 - 12:06

Sot është caktuar të mbahet seanca e radhës për rastin ku Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” (UP) ka paditur Kishën Ortodokse serbe për vërtetimin e së drejtës së kthimit në shfrytëzim të pronës në kampus, ku dhe gjendet kisha.

E paditur në këtë rast ka qenë edhe Komuna e Prishtinës, por ndaj të njëjtës gjykata e ka hudhur padinë, me arsyetimin se kësaj komune i mungon legjitimiteti pasiv në këtë kontest, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Padia në këtë rast është ushtruar më 29 nëntor 2015. Sipas padisë, Universiteti i Prishtinës ”Hasan Prishtina” në Prishtinë, që prej 12 dhjetorit 1975, e ka në shfrytëzim patundshmërinë në sipërfaqe prej 4.27.16 ha në Prishtinë, e cila gjatë gjithë kësaj kohe thuhet se është shfrytëzuar në mënyrë të papenguar, pasi që e njëjta ka qenë pjesë përbërëse e Kampusit Universitar sipas planit detal urbanistik të Qendrës Universitare në Prishtinë.

Në padi thuhet se Komuna e Prishtinës, në kundërshtim me planin urbanistik, pa bazë juridike dhe në mënyrë të kundërligjshme ia ka dhënë në shfrytëzim tani të paditurës së vetme, Kishës Ortodokse Serbe “Xh.Sh Nikolla Xh. Serpska” në Prishtinë, e cila thuhet se duke e uzurpuar tani pjesën kontestuese në mënyrë të kundërligjshme e ka ndërtuar Kishën Ortodokse “Sveti Sava”, në sipërfaqe prej 0.54.12 ha, me oborr në sipërfaqe prej 3.73.04 ha.

Tutje, në padi thuhet se bazuar në këto fakte tani paditësi sipas ligjit në fuqi, si bartës i së drejtës së shfrytëzimit të patundshmërisë, e ka të drejtën e kërkesës për kthimin e tani patundshmërisë kontestuese, pasi që e njëjta thuhet se e ka pasur në shfrytëzim dhe posedim në mënyrë të ligjshme këtë pronë.

Po ashtu, në padi thuhet se sipas Rregullores së UNMIK-ut nr.1999/24, parashihet se për të gjitha ligjet vendimet administrative dhe vendimet gjyqësore të nxjerra pas datës 22 mars 1989, që janë të natyrës diskriminuese nuk mund të zbatohen në Kosovë.

Po ashtu, në padi thuhet këto veprime janë të kundërligjshme  pasi që të njëjtat janë marrë nën masat e dhunshme nga autoriteti i dhunshëm ish-Këshilli Ekzekutiv Komunal, andaj sipas Rregullores së UNMIK-ut nr.1999/24, të gjitha ligjet vendimet administrative dhe vendimet gjyqësore të nxjerra pas datës 22 mars 1989, që janë të natyrës diskriminuese nuk mund të zbatohen në Kosovë.

Me anë të kësaj padie, UP-ja po kërkon nga gjykata që të aprovohet padia dhe kërkesëpadia e tij, të vërtetohet se i njëjti ka të drejtën e shfrytëzimit të patundshmërisë në sipërfaqen e përgjithshme prej 4.27.16 ha, në Prishtinë. Kërkon që prona t’i kthehet në shfrytëzim të lirë dhe të papenguar, si dhe t’i kompensohen shpenzimet e procedurës.