Infektuar: 106538
Shëruar: 98223
Vdekur: 2213
Lumezi reagon ndaj ish-kryetarit të Supremes, që tha se vrasja e Agonis Tetajt ndodhi nga pakujdesia

Lumezi reagon ndaj ish-kryetarit të Supremes, që tha se vrasja e Agonis Tetajt ndodhi nga pakujdesia

Aktuale April 15, 2021 - 11:16

Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit ka reaguar lidhur me deklarimet e ish-kryetarit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Fejzullah Hasani, se “Vrasja e Agonis Tetajt ndodhi nga pakujdesia”, dhënë më datën 13.04.2021 në DTV.

Në reagim thuhet se kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, respekton mendimin e lirë, mirëpo kurrsesi nuk pajtohet me konstatimet, interpretimet dhe diskutimet e rastit individual penal nga ish-kryetari i Gjykatës Supreme, Fejzullah Hasani, pa pasur të dhëna të mjaftueshme dhe të verifikuara me kujdes.

“Jemi të njoftuar se vendimi i kryeprokurorit të Shtetit për ricaktimin e kësaj lënde te një prokuror tjetër nuk është në përputhje me pritshmëritë personale të ish-kryetarit të Gjykatës Supreme, prandaj ai atakon në mënyrë të pabazë institucionin e prokurorit të Shtetit”, thuhet në reagim.

Sa i përket cilësimit dhe ricilësimit të veprës penale nga “Vrasje e rëndë” në “Vrasje nga pakujdesia”, në reagimin e Zyrës së Kryeprokurorit thuhet se ky cilësim mbetet në kompetencë të prokurorëve të rastit për të vendosur me dispozitat e Kodit Penal dhe provat tjera të mbledhura gjatë fazës së hetimeve, pasi rasti ende nuk është shpallur i përfunduar në shqyrtim gjyqësor.

“Për më tepër, një konstatim i tillë për një çështje penale nga ish-kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës për të cilën ende nuk është marrë vendimi gjyqësor përbën ndërhyrje direkte në punën e Prokurorisë dhe Gjykatës. Prandaj, prokurorët dhe gjyqtarët duhet të lihen të punojnë në mënyrë të pavarur dhe profesionale, duke treguar kështu respekt për detyrat që kryhen nga profesionistet e drejtësisë penale”.

“Është e pakuptimtë se si ish-kryetari i Gjykatës Supreme mundët të lëshohet dhe të japë mendime se a kemi të bëjmë me vrasje të rëndë ose vrasje nga pakujdesia për një rast kaq të rëndësishëm dhe të ndjeshëm edhe për opinionin publik pa i lexuar dhe shqyrtuar në detaje shkresat e lëndës së këtij rasti?!”, thuhet në reagim.

Në reagimin e tij Lumezi është zotuar se si në këtë rast, ashtu edhe në të gjitha rastet tjera, derisa të jetë kryeprokuror i Shtetit, me vendosmëri do të marrë vendime për t’i shërbyer drejtësisë dhe askujt tjetër.

“Në anën tjetër, nëse ish-kryetari i Gjykatës Supreme kërkon përgjegjësi disiplinore për kryeprokurorin e Shtetit për ushtrimin e kompetencave ligjore lidhur me ricaktimin e këtij rasti te një prokuror tjetër, a duhet të kërkohet përgjegjësi etike dhe morale nga ai për sugjerimet profesionale qëllimkëqija dhe në kundërshtim të plotë me faktet dhe dispozitat ligjore për këtë rast?.Nuk mund të pres nga ish-kryetari i Gjykatës Supreme interpretime dhe mendime juridike që nuk përputhën me ligjin për prokurorin e Shtetit”.

“Nëse ish-kryetari i Gjykatës Supreme nuk ka qenë i informuar me dispozitat e Ligjit për Prokurorin e Shtetit, dua t’ia përkujtoj se në bazë të Nenit 11, paragrafit 2, të këtij ligji, që për shkak të paaftësisë profesionale, neglizhencës ose konfliktit të interesit, kryeprokurorit të Shtetit i lejohet që në çdo kohë të marrë secilin rast nga cilido prokuror dhe ta ricaktojë atë te një prokuror tjetër, me qëllim të zhvillimit efikas të procedurës ose për arsye tjera të rëndësishme. Dua t’ia përkujtoj se prokurori i Shtetit asnjë vendim nuk e sjell në bazë të dëshirës dhe pritshmërisë së dikujt, por vetëm në bazë të dispozitave ligjore”, thuhet në fund të reagimit. /Zëri